Заявления за членство

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС

НА СНЦ „СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ”

СЛЪНЧЕВ БРЯГ

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

ОТ………………………………………………………………………………………

/ име, презиме, фамилия /

ЕГН……………………….. АДРЕС…………………………………………………..

Представляващ /фирма/………………………………………………………….....

Адрес на фирмата……………………………………………………………………..

Координати: Тел:……………….. Факс:……………. E-mail:………………………

 

 

        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

            Моля фирма ……………………………..  да бъде приета за асоцииран член на СНЦ „Съюз на собствениците” – Слънчев бряг.

            Собственик съм на ……………………………………........

 

            Декларирам, че съм запознат с Устава на СНЦ „Съюз на собсвениците” – Слънчев бряг и ще спазвам задълженията, произтичащи от него.

            Надявам се, че Заявлението ми ще бъде удовлетворено.

 

 

ДАТА:

 

С УВАЖЕНИЕ:………………………….

/ подпис, печат /

От тук можете да изтеглите в: doc | pdf

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС

НА СНЦ „СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ”

СЛЪНЧЕВ БРЯГ

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

ОТ………………………………………………………………………………………

/ име, презиме, фамилия /

ЕГН……………………….. АДРЕС…………………………………………………..

Представляващ /фирма/……………………………………………………………....

Адрес на фирмата……………………………………………………………………..

Координати: Тел:……………….. Факс:……………. E-mail:………………………

 

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

            Моля фирма …………………………….. да бъде приета за редовен член на СНЦ „Съюз на собствениците” – Слънчев бряг.

            Собственик съм на ………………………………………........

 

            Декларирам, че съм запознат с Устава на СНЦ „Съюз на собсвениците” – Слънчев бряг и ще спазвам задълженията, произтичащи от него.

            Надявам се, че Заявлението ми ще бъде удовлетворено.

 

 

 

ДАТА:

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:………………………….

/ подпис, печат /

От тук можете да изтеглите в: doc | pdfХотел в слънчев бряг